Проект BG05M20P001 -2.015„ Ученически практики – 2”

Проект BG05M20P001 -2.015„ Ученически практики – 2”

Проект BG05M20P001 -2.015„ Ученически практики – 2”

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Проект BG05M20P001 -2.015„ Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Изпълнението на проект "Ученически практики – 2" подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). Организациите, предлагащи образование и обучение, трябва да предоставят съответните умения, които могат да помогнат младите хора да се справят с предизвикателствата на променящия се пазар на труда. Повишаването на качеството на ПОО минава през обвързване на обучението на обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в реална работна среда.

През учебната 2022-2023 г. десет ученици от 12 клас се включиха по проект "Ученически практики 2", дейност 1 Допълнително обучение в реална работна среда. Наш партньор по проекта е фирма МАГ ООД. С помощта на наставници от фирмата-партньор учениците ще придобият ключови знания, умения и компетентности, които ще им помогнат в по-нататъшното им развитие като специалисти на пазара на труда.

При успешно завършена практика, учениците ще получат стипендии.

Натисни тук: https://mon.bg/bg/101025