Утвърден Държавен план-прием за учебната 2022-2023 г.

Утвърден Държавен план-прием за учебната 2022-2023 г.

Утвърден Държавен план-прием за учебната 2022-2023 г.