График за провеждане на допълнителни часове по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за периода юни-септември 2019 г.

График за провеждане на допълнителни часове по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за периода юни-септември 2019 г.

График за провеждане на допълнителни часове по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за периода юни-септември 2019 г.