Утвърден Държавен план-прием за учебната 2019-2020 г.

Утвърден Държавен план-прием за учебната 2019-2020 г.

Утвърден Държавен план-прием за учебната 2019-2020 г.