• Добре дошли в нашия сайт!
  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ БОБОВ ДОЛ
  Добре дошли в нашия сайт!
  Професионална гимназия град Бобов дол е училище с 65 годишна история, пряк наследник на Техникум по минна промишленост, единствено професионално училище в община Бобов дол.
 • УЧЕБНА 2017 / 2018 ГОДИНА
  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
  УЧЕБНА 2017 / 2018 ГОДИНА
  В Професионална гимназия гр. Бобов дол се обучават ученици по професия „Електротехник”, специалност „Електроенергетика" в дневна и самостоятелна форма на обучение
 • Ученици
  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
  Ученици
  Умни, отговорни, целеустремени!
История на училището

История на училището

Професионална гимназия град Бобов дол е училище с 65 годишна история, пряк наследник на Техникум по минна промишленост, единствено професионално училище в община Бобов дол.
Завършилите ученици получават средно образование и степен на професионална квалификация по изучаваните специалности.
Новите специалности и професии са съобразени с програмата за развитие на община Бобов дол и получават висока обществена оценка - високи възможности за реализиране на нашия и европейски пазар на работна сила.

УЧИМ ЗА ДА СПОЛУЧИМ

Проекти

Твоят час

Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Адрес в интернет: http://tvoiatchas.mon.bg/About.aspx Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Специфични цели на проекта са: Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка; Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене; Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области; Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища; Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация; Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците; Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда. Индикатори Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000. Цели да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса; в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Научи повече